Søk Rødliste Med rammer

NTColeophora gallipennella

stor lakrismjeltsekkmøll

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Coleophora gallipennella
NT
Sommerfugler
B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii)
LC

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 20000 km²

< 2000 km²

Ja, trolig

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne sekkmøllen lever på lakrismjelt. Den er mindre sjelden enn sin slektning C. colutella, som har samme vertsplante. Den er påvist på 26 lokaliteter ved Oslofjorden og langs kysten av Aust-Agder. Ingen funn fra Telemark. Vertsplanten er sårbar for utskygging, og lokalitetene ligger innenfor områder med stort utbyggingspress. Mørketallet settes til 15. Arten får kategori NT (nær truet).

Hovedhabitat

 • Berg, ur og andre grunnjordsystemer
 • Kulturmark

Naturtyper

 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet  > veldrenert  
  • grunnlendt kalkmark
  • grunnlendt lågurtmark
 • Kulturmark  > Kulturmarkseng
  • engkant

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Lepidopteradatabasen
 • Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Eget forlag. 124