Søk Rødliste Med rammer

CRColeophora conspicuella

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Coleophora conspicuella
CR
Sommerfugler
B1a(i)b(iii)
EN

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 100 km²

Ja

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten lever på engknoppurt. Habitatet er meget spesifikt: Øvre del av strandsonen der vertsplanten vokser mellom rullesteiner eller grov grus. Mesteparten av bakken er uten plantedekke. Sommerfuglen er kun kjent fra to lokaliteter, på Hvaler i Østfold og Jomfruland på Telemarkskysten. Spesielt lokaliteten på Hvaler er sårbar for slitasje og eventuell "tilrettelegging" for badeturister. Jomfruland-lokaliteten på utsiden av øya er mindre utsatt for påvirkninger. Det er få steder som tilfredsstiller denne kresne arten, og vi setter mørketallet til 2. Arten rødlistes i kategorien CR (kritisk truet).

Hovedhabitat

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer

Naturtyper

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
  • Kystnær grus- og steinmark
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Emmet, A.M., Langmaid, J.R., Bland, K.P., Corley, M.F.V. & Razowski, J. 1996. Coleophoridae. Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland
 • Lepidopteradatabasen