Søk Rødliste Med rammer

DDColeochaete sieminskiana

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Coleochaete sieminskiana
DD
Alger
DD

Artsinformasjon

1

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Coleochaete sieminskiana  er kjent fra 4 lokaliteter i Norge. Dette er kalkrike sjøer, som er ikke er en vanlig sjøtype i Norge. Sannsynligvis fins arten også i mesotrofe innsjøer. Mørketall er det nok, men de er meget vanskelige å angi. Kan feks være mellom 5 og 25. Trusselen for denne arten er blant annet gjengroing. I minst én av lokalitetene er dette ikke usannsynlig. Vi har derfor valgt å sette arten til DD. Det er ikke gjort observasjoner av arten siden 1994.


Arten ble beskrevet som ny for vitenskapen i 1988. Den er bare kjent fra Polen og Norge. Slekten Coleochaete er svært dårlig undersøkt i Norge. I litteraturen er det omtalt fire arter, men en undersøkelse som A. Langangen har gjort viser at det er minst elleve arter her i landet. Disse er ikke publisert, men tre av de "nye" artene er vurdert her. Alle artene er bestemt av dr. Hanna Szymanska, Warsawa universitetet i Polen. De er alle nye for Norge og er funnet bare få steder ellers i verden.Ved siden av C. sieminskiana  som er en ny art gjelder det samme for C. echinicystis  og C. circularis.  Alle artene er funnet i Norge, men bar den første er tatt med her.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • Ferskvann  > Innsjø  > klart vann
  • mineralnæringsrik
 • Ferskvann  > organisk substrat  > levende ferskvannsplanter
  • karplanter
 • Ferskvann  > frie vannsmasser
  • kalkrikt innsjøvann
   • Tilstandsvariasjon til livsmedium  > Eutrofieringstilstand
    • ubetydelig
    • moderat

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Forurensing  > I vann
  • Sur nedbør
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Bourrelly, P. 1990. Les algues d'eau douce 572 pp
 • Langangen, A. 1992. Norske skjoldalger. Hefte. 1-13
 • Szymanska, H. 1988. Coleochaete sieminskiana Szym. sp. nov. (Chlorophyta) - a new species from Poland. Nova Hedwigia. 46: 143-147
 • Szymanska, H. 1989. Three new Coleochaete species (Chlorophyta) from Poland. Nova Hedwigia. 49: 435-446