Søk Rødliste Med rammer

DDColeochaete divergens

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Coleochaete divergens
DD
Alger
DD

Artsinformasjon

1

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Coleochaete divergens  er en ny art for Norge. Den er foreløpig kjent fra to lokaliteter i Norge: Stensrudtjern i Oslo og Korsrudtjern på Hadeland. Den lever epifyttisk på vannplanter. Stensrudstjern er en mesotrof innsjø (ikke uvanlig), mens Korsrudtjern er en kalksjø (sjelden). Artsgruppen er dårlig undersøkt, og det er antagelig mørketall. Størrelsen på mørketallene er imidlertid svært vanskelig å anslå. De kan f.eks.  være fra 5-50, noe som gir forskjellige rødlistevurderinger. Lokalitetene trues av eutrofiering og gjengroing. På grunn av dette har vi valgt å sette arten til DD. Det er ikke gjort observasjoner av arten siden 1994.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • Ferskvann  > Innsjø  > klart vann
  • mineralnæringsrik
  • mineralnæringsfattig
 • Ferskvann  > organisk substrat  > levende ferskvannsplanter
  • karplanter

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Bourrelly, P. 1990. Les algues d'eau douce 572 pp
 • Langangen, A. 1992. Norske skjoldalger. Hefte. 1-13
 • Printz, H. 1964. Die Chaetophoralen der Binnengewässer 376pp