Søk Rødliste Med rammer

DDColeochaete conchata

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Coleochaete conchata
DD
Alger
DD

Artsinformasjon

1

Helt ukjent

Helt ukjent

> 90 %

C, D og E-kriterier

p ≥ 10%, 100 år

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Coleochaete conchata  er en ny art for Norge. Den er også lite kjent ellers i verden. I Norge er den foreløpig funnet på to lokaliteter, Stensrudtjern i Oslo og i Harestuvannet. Arten fins i mesotrofe innsjøer. Dette er ikke noen sjelden type lokalitet (mange tusen), men det er mulig at eutrofiering kan være en trussel for denne arten. Arten vokser epifyttisk på bl. a. Lysimachia  (fredløs) og Equisetum  (elvesnelle), som er relativt vanlige arter. Det er nok mørketall, som kan være ganske høye, men de er svært vanskelige å anslå. Arten er imidlertid ikke spesielt vanskelig å bestemme. Mørketallene kan være fra 5 til 50. Gjengroing er også en trussel mot denne arten, og en av de to lokalitetene er truet av utbygging. Vi har derfor valgt å sette arten til DD. Det er ikke gjort observasjoner av arten siden 1994.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • Ferskvann  > Innsjø  > klart vann
  • mineralnæringsrik
  • mineralnæringsfattig

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Forurensing  > I vann
  • Næringssalter og organiske næringstoffer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Sur nedbør
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Langangen, A. 1992. Norske skjoldalger. Hefte. 1-13
 • Printz, H. 1964. Die Chaetophoralen der Binnengewässer 376pp
 • Szymanska, H. 1989. Three new Coleochaete species (Chlorophyta) from Poland. Nova Hedwigia. 49: 435-446