Søk Rødliste Med rammer

DDCoilodesme bulligera

ishavsbelte

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Coilodesme bulligera
DD
Alger
DD

Artsinformasjon

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Art med nordlig utbredelse og få funn i Nord-Norge fra slutten av 1800-tallet og ett funn i Trondheimsfjorden i 1915 (Printz 1926). Ikke funnet i Nord Norge av Jaasund (1965) eller andre senere funn. Arten vokser på grunt vann og danner et inntil 40 cm høyt og 2-5 cm bredt bånd, og er således lett å observere når arten først forekommer. Vi foreslår derfor å plassere arten som DD i påvente av mer informasjon.

Referanser

  • Foslie,M.H. 1890. Contribution to knowledge of the marine algae of Norway. I. East-Finmarken. Tromsø Mus. Aarsh. 13: 186
  • Printz, H. 1926. Die Algenvegetation des Trondhjemsjordes. K.norske Vitensk.-Akad. I.Mat.Nat.Kl. 1926 (5): 1-273