Søk Rødliste Med rammer

DDCodium vermilara

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Codium vermilara
DD
Alger
DD

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er nå med sikkerhet gjenfunnet i Norge. Eneste kjente voksested for arten er i dag en varmtvannspoll, Tjongspollen på Bømlo i Hordaland.  En introdusert Codium-art, C. fragile subsp. fragile, har hatt rask spredning siden 1930-tallet og kan ha fortrengt C. vermilara. Artene kan være vanskelig å skille fra hverandre makroskopisk, og Codium vermilara kan være mer utbredt i Norge enn det som er kjent. Arten blir derfor satt i kategori DD. Nærmeste kjente voksesteder er Sør-England og Irland.

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer

Naturtyper

  • Marine systemer  > Fast bunn
    • eufotisk bunn

Referanser

  • Silva, P. C. 1957. Codium in Scandinavian waters. Svensk Bot. Tidsskrift. 51: 117-134