Søk Rødliste Med rammer

NTClavaria tenuipes

isabellakøllesopp

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Clavaria tenuipes
NT
Sopp
C2a(i)
DD

Artsinformasjon

1 - 5 %

Helt ukjent

Helt ukjent

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er i Norge funnet på 4 lokaliteter, en i kalkrik grasmark (kan ha vært brannpåvirka), de tre andre i tilknytning til brent mark. Det antas at dette er en sjelden branntilknyttet art. Arten er liten og lite ettersøkt. Fruktifiserer delvis på våren. Mørketallsfaktor settes derfor til 80. Det virkelige antallet lokaliteter i landet antas dermed ikke å overstige 320, noe som antas å tilsvare omtrent  12 800 individer. Rødlistes etter C1+C2a(i) på grunnlag av totalbestand <20000 ind., antatt pågående reduksjon i habitat og bestand, og små delpopulasjoner.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark
 • Kulturmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark  > moderat tørkeutsatt mark  > veldrenert mark
  • lågurtlyngskog
   • Dominans  > Bartrær
    • furu
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Skogbestandsavgang
    • skogbrann
 • Kulturmark  > Kulturmarkseng  > engflate
  • veldrenert mark

Påvirkningsfaktorer

 • Forurensing  > Terrestrisk
  • Næringssalter og organiske næringsstoffer
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Oppdyrking
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Skogbrannslukking/gjenplanting av brannflater
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Industri/næringsutbygging
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm