Søk Rødliste Med rammer

NTClavaria purpurea

gråfiolett køllesopp

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Clavaria purpurea
NT
Sopp
C2a(i)
NT

Artsinformasjon

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Nedbryter på jord i oftest rik og ofte fuktig granskog. 44 kjente lokaliteter i Norge. Mørketallsfaktor settes til 20. Det virkelige antallet i landet antas dermed ikke å overstige 880, noe som tilsvarer omtrent 1660 genetisk unike mycel (antas å tilsvare 16600 individer ifølge IUCNs definisjoner). Rødlistes etter C2a(i) på grunnlag av totalbestand <20000 ind., antatt pågående reduksjon i habitat og bestand, og små delpopulasjoner.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Flatehogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm