Søk Rødliste Med rammer

VUChrysoclista linneella

lindekrattmøll

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Chrysoclista linneella
VU
Sommerfugler
B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii)
VU

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 100 km²

< 500 km²

Ja, trolig

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten lever på lind, og de voksne sommerfuglene finnes på stammen av lindetrær, av og til inne i byer. Sommerfuglen er bare funnet to ganger i Norge, i Risør 1927 og Skien 2009. Hogst av gamle lindetrær er en trussel mot arten. Vi setter mørketallet til 10. Arten går inn på rødlista som sårbar (VU).

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans  > Lauvtrær  > edellauvtrær
    • lind
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktetetthet
    • åpen mark med enkelttrær
 • Terrestrisk  > levende vedaktige planter  > bladverk og reproduktive deler
  • lind
 • Terrestrisk  > ved-livsmedier
  • I bark eller ved

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Treslagskifte
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Annen påvirkning på habitat
  • Tynning, vedhogst, avvirkning av spesielle type trær (gamle, hule, brannskade)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Koster, S. & Sinev, S. 2003. Microlepidoptera of Europe 5. Momphidae s.l.
 • Lepidopteradatabasen