Søk Rødliste Med rammer

NTChionodes ignorantella

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Chionodes ignorantella
NT
Sommerfugler
B2a((i))b(iii)
LC

Artsinformasjon

1 - 5 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 2000 km²

Ja, trolig

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten lever på mose, og er knyttet til fuktige habitater som oresumpskog. Den er kjent fra 20 lokaliteter fra Farsund i Vest-Agder til Elverum i Hedmark. Drenering av oresump og fjerning av oreskog er mulige trusler mot arten som er internasjonalt sjelden. I Norge synes arten å ha gått tilbake i senere år. Vi setter mørketallet til 20. Den får kategori NT (nær truet).

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans
    • Lauvtrær
 • Konstruert fastmark  > Konstruert fastmark
  • grøntområder og idrettanlegg
   • Dominans
    • Lauvtrær
 • Terrestrisk  > levende planter
  • mosesubstrater

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Elsner, G., Huemer, P. & Tokár, Z. 1999. Die Palpenmotten (Lepidoptera, Gelechiidae) Mitteleuropas.
 • Huemer, P. & Karsholt, O. 1999. Microlepidoptera of Europe 3. Gelechiidae 1.
 • Lepidopteradatabasen