Søk Rødliste Med rammer

ENChara vulgaris

stinkkrans

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Chara vulgaris
EN
Alger
C1+2a(i)
EN

Artsinformasjon

1

< 1 %

< 1 %

50 - 90 %

C, D og E-kriterier

< 2500 individ og 20 % reduksjon på 5 år/2 generasjoner

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Chara vulgaris  har en klar sørlig utbredelse i Norge, og den er klart adskilt fra den lignende arten C. contraria. Arten trives best i svakt næringsrike dammer og småtjern og i svakt brakkvann. Vi tror ikke at mørketallene er store og har derfor ikke lagt inn noen slike. I andre deler av Europa  er arten vanligere enn i Norge. Arten er truet av eutrofiering og i mange tidligere lokaliter har den gått ut av denne grunnen. Vurderingen av truethet er basert på et lite utbredelsesområde med få lokaliteter, og mange av disse er kvalitetsmessig redusert eller ødelagt. Få nye lokaliteter har kommet til. Oljekatastrofen i Langesund 31.7.2009 var nær ved å skade lokalitetene med Chara vulgaris. her. Kartet har bare med funn etter 1968 og bare funn som er belagt i offentlige botaniske herbarier.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • Ferskvann  > Elveløp  > klart vann
  • mineralnæringsrik roligflytende elv
 • Ferskvann  > Innsjø  > klart vann
  • mineralnæringsrik
  • mineralnæringsfattig
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn
  • Eufotisk
 • Marint  > uorganisk substrat  > bløtbunn
  • silt- og leirbunn
 • Ferskvann  > uorganisk substrat  > bløtbunn
  • kalkutfellingsbunn
  • silt- og leirbunn
 • Ferskvann  > organisk substrat  > dødt organisk materiale
  • kransalgegytje

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i marine miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen (inkl. moloer og havneanlegg)
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Forurensing  > I vann
  • Næringssalter og organiske næringstoffer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Oljeutslipp
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Langangen, A. 1972. Characé-vegetasjonen på Hvaler-øyene. Blyttia. 30: 1-13
 • Langangen, A. 1974. Ecology and distribution of Norwegian charophytes. Norw. J. Bot. 21: 31-52
 • Langangen, A. 1996. Kransalgene i Østfold. Natur i Østfold. 15: 49-64
 • Langangen, A. 1996. To eksempler på ødeleggelse av kransalgelokaliteter i Nordland, og noen generelle betraktninger omkring ødeleggelse av slike lokaliteter. Polarflokken. 20: 33-38
 • Langangen, A. 2005. Kransalgen Chara vulgaris L. i Telemark og dens utbredelse i Norge. Listera. 2005: 81-86
 • Langangen, A. 2007. Kransalger og deres forekomst i Norge Saeculum Forlag 1-76 + vedlegg