Søk Rødliste Med rammer

CRChara tomentosa

rødkrans raudkrans

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Chara tomentosa
CR
Alger
B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii)
CR

Artsinformasjon

2

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 100 km²

< 10 km²

Ja

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Chara tomentosa  på bunnsedimenter av kalkmergel eller en blanding av kalkmergel og gytje. Arten fins stort sett bare på Hadeland. Svært begrenset nisje - kalksjøer. Mange av sjøene er antagelig truet - av eutrofiering i forbindelse med jordbruk. Regner derfor med at habitatet er i tilbakegang, og at dette fører til populasjonsreduksjon. En gjennomgang i alle sjøene på Hadeland i 2007 og 2008  ga inntrykk av at arten er ytterligere truet og forsvunnet eller redusert i flere av lokalitetene. Mjelde (2008) registrerer også en negativ utvikling av kransalgesjøene på Hadeland. Lave mørketall; så og si alle disse kalklokalitetene er undersøkt. Relativt få reproduserende individer i hver populasjon. Vi har vurdert arten som kraftig fragmentert - dette skyldes at populasjonene har blitt færre og stadig mer oppsplittet i området hvor arten fins. Det er vanskelig for arten å spre seg fra innsjø til innsjø.  Kartet har bare med funn etter 1968 og bare funn som er belagt i offentlige botaniske herbarier.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • Ferskvann  > Innsjø  > klart vann
  • mineralnæringsrik
 • Ferskvann  > organisk substrat  > levende ferskvannsplanter
  • karplanter
 • Ferskvann  > frie vannsmasser
  • kalkrikt innsjøvann
   • Tilstandsvariasjon til livsmedium  > Eutrofieringstilstand
    • ubetydelig
    • moderat

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Forurensing  > I vann
  • Sur nedbør
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Brandrud, T.E. 2001. Vannbotaniske registreringer og biomangfold-vurderinger i 12 kransalgesjøer på Hadeland. NIVA.
 • Langangen, A. 1974. Ecology and distribution of Norwegian charophytes. Norw. J. Bot. 21: 31-52
 • Langangen, A. 1992. Holetjern. Kransalgene som ble borte. Blyttia. 50: 53-57
 • Langangen, A. 2004. Kransalgene på Ringerike-Hadeland. Norges kransalger. 4: 1-30
 • Langangen, A. 2004. Lokalitetsliste. Norges Kransalger. 9: 1
 • Langangen, A. 2007. Kransalger og deres forekomst i Norge Saeculum Forlag 1-76 + vedlegg
 • Langangen, A. 2010. Innsjøene på Hadeland. En vurdering av deres nåværende tilstand med spesiell vekt på forekomsten av kransalger. Del 2. Innsjøene i Jevnaker og Lunner kommuner Blyttia 68
 • Langangen,A. 1971. Verneverdige Chara-sjøer i Sør-Norge. Blyttia. 29: 119-131
 • Mjelde, Marit 2008. Kransalgesjøer på Hadeland 2007. Vurdering av økologisk status for 11 innsjøer og tjern NIVA rapport