Søk Rødliste Med rammer

NTChara strigosa

stivkrans

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Chara strigosa
NT
Alger
A2c+3c+4c; B2a(i); C1; D1
NT

Artsinformasjon

2

5 - 25 %

5 - 25 %

50 - 90 %

A-kriterie

15 - 30 %

Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

15 - 30 %

Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

15 - 30 %

Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

B-kriterie

< 500 km²

Ja

C, D og E-kriterier

< 20000 individ og 10 % reduksjon på 10 år/3 generasjoner

1000 - 2000 reproduserende individ

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Chara strigosa  finnes i kalksjøer og i Chara-strigosa  sjøer. De siste er humusrike kalksjøer. Sedimentet de vokser på varierer mye fra kalkmergel/gyttje til jord/torvbunn. Begge habitattypene er sjeldne. De er i første grad truet av eutrofiering og tekniske inngrep (veibygging, masseutfylling). Vi tror at mørketallene er lave, ettersom de fleste mulige lokaliteter er kjent. Arten har hatt en tilbakegang i deler av utbredelsesområdet, men nye lokaliteter har kommet til. I Norbytjernet, Ullensaker ble det funnet rikelig med arten i 1998, mens den i 2009  bare ble funnet spredt og dårlig utviklet mellom annen vegetasjon.  Utbredelsen er meget fragmentert. Kartet har bare med funn etter 1968 og bare funn som er belagt i offentlige botaniske herbarier

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • Ferskvann  > Innsjø  > klart vann
  • mineralnæringsfattig
 • Ferskvann  > Innsjø  > humøst vann
  • mineralnæringsfattig
 • Ferskvann  > uorganisk substrat  > bløtbunn
  • silt- og leirbunn
 • Ferskvann  > organisk substrat  > dødt organisk materiale
  • kransalgegytje

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Langangen, A. & S. Løkken. 2000. Forekomsten av kransalger i noen vann i Vågå kommune. Blyttia. 57: 154-161
 • Langangen, A. 1974. Ecology and distribution of Norwegian charophytes. Norw. J. Bot. 21: 31-52
 • Langangen, A. 1996. Kransalgesjøer i Trøndelag - spesielt den verneverdige Skjersjøen i Hølonda. Blyttia. 54: 31-35
 • Langangen, A. 2000. On the morphology and ecology of Chara strigosa A.Braun (Charophyceae) in Scandinavia, with notes on its total distribution. Aquilo Ser. Bot. 38: 1-12
 • Langangen, A. 2003. Kalksjøer med kransalgevegetasjon i Norge I. Generell innledning samt beskrivelse av sjøer i Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland. Blyttia. 61: 190-198
 • Langangen, A. 2004. Kalksjøer med kransalgevegetasjon i Norge III. Beskrivelser av sjøer i Nordland, Troms og Finnmark. Blyttia. 62: 196-211
 • Langangen, A. 2004. Kalksjøer med kransalgevegetasjon i Norge. II. Beskrivelser av sjøer i Buskerud, Vestfold, Telemark, Agder, Vestlandet og Trøndelag. Blyttia. 62: 51-57
 • Langangen, A. 2007. Kransalger og deres forekomst i Norge Saeculum Forlag 1-76 + vedlegg
 • Langangen, A. 2010. Innsjøene på Hadeland. En vurdering av deres nåværende tilstand med spesiell vekt på forekomsten av kransalger. Del 2. Innsjøene i Jevnaker og Lunner kommuner Blyttia 68
 • Langangen,A. 1993. Kransalgene i Nordland. Polarflokken. 17: 491-518