Søk Rødliste Med rammer

ENChara rudis

smaltaggkrans

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Chara rudis
EN
Alger
C2a(i)
EN

Artsinformasjon

2

< 1 %

< 1 %

10 - 50 %

Fylkesforekomster

Antatt
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Chara rudis  er en såkalt "eksklusiv" art som bare er funnet i kransalgesjøer. Dissse sjøene er generelt utsatt for eutrofiering og tekniske inngrep av ulike slag. Dette gjelder spesielt i hovedutbredelsesområdet på Hadeland. Undersøkelser i 2007 og 2008  ga noen nye lokaliteter men avslørte også at flere av de gamle lokalitetene var svært negativt påvirket av eutrofiering.  I slike lokaliteter var arten enten utgått eller forekomsten sterkt redusert. Det er en reduksjon i antall lokaliteter og i kvaliteten på habitatene. Vi mener at mørketallene er lave og at de fleste lokalitetene er kjent. Rødlistingen er ellers basert på et meget begrenset utbredelse, små populasjoner, liten fertilitet og eksklusivt habitatbehov. Populasjonene er oppsplittet i området hvor arten finnes. Kartet har bare med funn etter 1968 og bare funn som er belagt i offentlige botaniske herbarier.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • Ferskvann  > Innsjø  > klart vann
  • mineralnæringsrik
  • mineralnæringsfattig
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn  > Eufotisk  > Bløtbunn  > uorganisk bunn
  • kalkutfellingsbunn
 • Ferskvann  > uorganisk substrat  > bløtbunn
  • kalkutfellingsbunn
 • Ferskvann  > organisk substrat  > dødt organisk materiale
  • kransalgegytje

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Vannløpsendring (flomhindring, kanalisering, utretting, moloer, terskler mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Forurensing  > I vann
  • Næringssalter og organiske næringstoffer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • (Uten tittel)
 • Brandrud, T.E. 2001. Vannbotaniske registreringer og biomangfold-vurderinger i 12 kransalgesjøer på Hadeland. NIVA.
 • Fjellberg, A. 1989. Redescription of Mackenziella psocoides Hammer, 1953 and discussion of its systematic position (Collembola, Mackenziellidae) Dallai, R. (ed.) Proceedings from Third International Seminar on Aopterygota. University of Siena , Siena. 93-105.
 • Langangen, A. 1974. Ecology and distribution of Norwegian charophytes. Norw. J. Bot. 21: 31-52
 • Langangen, A. 1992. Holetjern. Kransalgene som ble borte. Blyttia. 50: 53-57
 • Langangen, A. 1996. Forslag til en foreløpig liste over verneverdige kransalgelokaliteter i Nordland. Polarflokken. 29: 109-114
 • Langangen, A. 1996. To eksempler på ødeleggelse av kransalgelokaliteter i Nordland, og noen generelle betraktninger omkring ødeleggelse av slike lokaliteter. Polarflokken. 20: 33-38
 • Langangen, A. 2003. Kalksjøer med kransalgevegetasjon i Norge I. Generell innledning samt beskrivelse av sjøer i Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland. Blyttia. 61: 190-198
 • Langangen, A. 2004. Kalksjøer med kransalgevegetasjon i Norge. II. Beskrivelser av sjøer i Buskerud, Vestfold, Telemark, Agder, Vestlandet og Trøndelag. Blyttia. 62: 51-57
 • Langangen, A. 2004. Kransalgene på Lauar. Norges kransalger. 2: 1-24
 • Langangen, A. 2004. Kransalgene på Ringerike-Hadeland. Norges kransalger. 4: 1-30
 • Langangen, A. 2007. Kransalger og deres forekomst i Norge Saeculum Forlag 1-76 + vedlegg
 • Langangen, A. 2010. Innsjøene på Hadeland. En vurdering av deres nåværende tilstand med spesiell vekt på forekomsten av kransalger. Del 2. Innsjøene i Jevnaker og Lunner kommuner Blyttia 68
 • Langangen,A. 1971. Verneverdige Chara-sjøer i Sør-Norge. Blyttia. 29: 119-131
 • Mjelde, Marit 2008. Kransalgesjøer på Hadeland 2007. Vurdering av økologisk status for 11 innsjøer og tjern NIVA rapport