Søk Rødliste Med rammer

ENChara polyacantha

hårpiggkrans

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Chara polyacantha
EN
Alger
C1
EN

Artsinformasjon

2

< 1 %

< 1 %

> 90 %

C, D og E-kriterier

< 2500 individ og 20 % reduksjon på 5 år/2 generasjoner

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Chara polyacantha  er en eksklusiv art. Den forekommer på to meget spesiellel lokaliteter, begge nær havet. Sjansene for at disse lokalitetene kan bli ødelagt er klart tilstede, og arten er derfor truet i Norge. De to lokalitetene har meget små populasjonene og dermed utsatte. Vi mener at mørketallene er meget lave, og regner derfor ikke med noen her.  Arten er truet av habitatforringelse gjennom eutrofiering eller tekniske inngrep.  Lokaliteten på Tjøme ble besøkt i 2009, og den ble da vurdert som meget eutrof. Kransalgen konkurerer med flere andre planter.  Kartet har bare med funn etter 1968 og bare funn som er belagt i offentlige botaniske herbarier.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • Ferskvann  > Innsjø  > klart vann
  • mineralnæringsrik
  • mineralnæringsfattig
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn  > Eufotisk  > Bløtbunn  > uorganisk bunn
  • kalkutfellingsbunn
 • Ferskvann  > uorganisk substrat  > bløtbunn
  • kalkutfellingsbunn
 • Ferskvann  > organisk substrat  > dødt organisk materiale
  • kransalgegytje

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • (Uten tittel)
 • Langangen, A. & J.I. Johnsen. 1996. Kransalgen Chara polyacantha A.Br. funnet i Rogaland. Blyttia. 54: 43-46
 • Langangen, A. 1974. Ecology and distribution of Norwegian charophytes. Norw. J. Bot. 21: 31-52
 • Langangen, A. 2003. Kalksjøer med kransalgevegetasjon i Norge I. Generell innledning samt beskrivelse av sjøer i Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland. Blyttia. 61: 190-198
 • Langangen, A. 2004. Kalksjøer med kransalgevegetasjon i Norge. II. Beskrivelser av sjøer i Buskerud, Vestfold, Telemark, Agder, Vestlandet og Trøndelag. Blyttia. 62: 51-57
 • Langangen, A. 2004. Lokalitetsliste. Norges Kransalger. 9: 1
 • Langangen, A. 2007. Kransalger og deres forekomst i Norge Saeculum Forlag 1-76 + vedlegg