Søk Rødliste Med rammer

NTChara hispida

bredtaggkrans breitaggkrans

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Chara hispida
NT
Alger
B2a(i); C1
NT

Artsinformasjon

2

< 1 %

< 1 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 500 km²

Ja

C, D og E-kriterier

< 10000 individ og 5 % reduksjon på 10 år/3 generasjoner

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Her er de funnene som er gjort i Nord-Norge og som er bestemt til C. hispida   (rudis) regnet til C. hispida. Det gjenstår et arbeid å sikkert bestemme disse funnene. Rødlistingen er basert på små populasjoner, liten utbredelse og en tilbakegang i lokalitetene i Sør-Norge. De nordnorske lokalitetene er i flere tilfeller eutrofierte tjern, og her kan konkurransefolholdene endres raskt. Vi regner mørketallene for meget lave, og velger å ikke angi noen da områdene hvor arten kan finnes er meget godt undersøkt.  Vi mener at det er en pågående trussel mot arten, først og fremst eutrofiering men også lokalitetsødelegggelser (masseutfylling). Det er ikke gjort nyere observasjopner etter 2006 som endrer status fra den gangen. Kartet har bare med funn etter 1968 og bare funn som er belagt i offentlige botaniske herbarier.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • Ferskvann  > Innsjø  > klart vann
  • mineralnæringsrik
  • mineralnæringsfattig
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn  > Eufotisk  > Bløtbunn  > uorganisk bunn
  • kalkutfellingsbunn
 • Ferskvann  > uorganisk substrat  > bløtbunn
  • kalkutfellingsbunn
 • Ferskvann  > organisk substrat  > dødt organisk materiale
  • kransalgegytje

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Forurensing  > I vann
  • Næringssalter og organiske næringstoffer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Deponering (dumping, utfyllinger og avfallsdeponier)
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Langangen, A. 1972. Characé-vegetasjonen på Hvaler-øyene. Blyttia. 30: 1-13
 • Langangen, A. 1974. Ecology and distribution of Norwegian charophytes. Norw. J. Bot. 21: 31-52
 • Langangen, A. 1995. Kalksjøer i Troms. Polarflokken. 19: 111-118
 • Langangen, A. 1996. Forslag til en foreløpig liste over verneverdige kransalgelokaliteter i Nordland. Polarflokken. 29: 109-114
 • Langangen, A. 2003. Noen sjøer med høyt kalkinnhold i Finnmark. Polarflokken. 27: 43-52
 • Langangen, A. 2007. Kransalger og deres forekomst i Norge Saeculum Forlag 1-76 + vedlegg