Søk Rødliste Med rammer

CRChara curta

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Chara curta
CR
Alger
C1

Artsinformasjon

1

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

< 250 individ og 25 % reduksjon på 3 år/1 generasjoner

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Chara curta  er en ny art i norsk flora. Tidligere har den blitt bestemt til Chara aspera..  Den skiller seg fra denne arten ved at piggcellene sitter sammen i bunter. I Norge har arten først blitt skilt ut i de seneste årene, og herbariene er ikke gjennomgått  for eventuelle flere funn. Antall kjente lokaliteter er tre, hvorav det ene med sikkerteh et utgått på grunn av eutrofiering. Arten er med sikkerhet bare funnet i en lokalitet i 2008.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • Ferskvann  > Innsjø  > klart vann
  • mineralnæringsfattig
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn  > Eufotisk  > Bløtbunn  > uorganisk bunn
  • kalkutfellingsbunn
 • Ferskvann  > uorganisk substrat  > bløtbunn
  • kalkutfellingsbunn

Referanser

 • Langangen, A. 2005. Charophytyes collected in Cos Clare (H9) and South-east Galway (H15) in 2003 Ir. Nat. J. 28: 151-158
 • Langangen, A. 2007. Kransalger og deres forekomst i Norge Saeculum Forlag 1-76 + vedlegg