Søk Rødliste Med rammer

VUChara contraria

gråkrans

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Chara contraria
VU
Alger
B1a(i)b(ii)+2a(i)b(ii)
VU

Artsinformasjon

1

1 - 5 %

< 1 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 20000 km²

< 2000 km²

Ja

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Chara contraria  er den vanligste av "kalksjøartene", og den finnes også i andre typer lokaliteter. Den er ikke vanlig på samme måte som C. globularis  og C. virgata,  men er en god indikator på kalkrikt vann. Vi mener at dens utbredelse i store linjer er kjent og at det ikke er mørketall av betydning knyttet til arten. Vi velger likevel et mørketall på 1. Arten er følsom for eutrofiering og i flere gamle lokaliteter er den utgått av denne grunn.  Ellers har arten et begrensete antallet lokaliteter som riktignok er spredt over et stort geografisk område. Disse områdene er knyttet til kalkområder. Kartet har bare med funn etter 1968 og bare funn som er belagt i offentlige botaniske herbarier.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • Ferskvann  > Innsjø  > klart vann
  • mineralnæringsrik
  • mineralnæringsfattig
 • Ferskvann  > Innsjø  > humøst vann
  • mineralnæringsfattig
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn  > Eufotisk  > Bløtbunn  > organisk bunn
  • gytjebunn
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn  > Eufotisk  > Bløtbunn  > uorganisk bunn
  • kalkutfellingsbunn
 • Ferskvann  > uorganisk substrat  > bløtbunn
  • kalkutfellingsbunn
  • silt- og leirbunn

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Oppdemming/vannstandsregulering/overføring av vassdrag
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Breivik, Åse.B. & Langangen, A. 2007. Er Storgjerdvatnet i Gildeskål (Nordland) en norsk turlogh? Blyttia 65: 155-167
 • Langangen, A. & S. Løkken. 2000. Forekomsten av kransalger i noen vann i Vågå kommune. Blyttia. 57: 154-161
 • Langangen, A. 1974. Ecology and distribution of Norwegian charophytes. Norw. J. Bot. 21: 31-52
 • Langangen, A. 1992. Holetjern. Kransalgene som ble borte. Blyttia. 50: 53-57
 • Langangen, A. 1996. Kransalgesjøer i Trøndelag - spesielt den verneverdige Skjersjøen i Hølonda. Blyttia. 54: 31-35
 • Langangen, A. 1996. Langklubbvalen - en Chara-sjø på Vega i Nordland. Polarflokken. 20: 163-164
 • Langangen, A. 2003. Kalksjøer med kransalgevegetasjon i Norge I. Generell innledning samt beskrivelse av sjøer i Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland. Blyttia. 61: 190-198
 • Langangen, A. 2003. Noen sjøer med høyt kalkinnhold i Finnmark. Polarflokken. 27: 43-52
 • Langangen, A. 2004. Kalksjøer med kransalgevegetasjon i Norge III. Beskrivelser av sjøer i Nordland, Troms og Finnmark. Blyttia. 62: 196-211
 • Langangen, A. 2004. Kalksjøer med kransalgevegetasjon i Norge. II. Beskrivelser av sjøer i Buskerud, Vestfold, Telemark, Agder, Vestlandet og Trøndelag. Blyttia. 62: 51-57
 • Langangen, A. 2004. Kransalgene på Lauar. Norges kransalger. 2: 1-24
 • Langangen, A. 2004. Kransalgene på Ringerike-Hadeland. Norges kransalger. 4: 1-30
 • Langangen, A. 2007. Kransalger og deres forekomst i Norge Saeculum Forlag 1-76 + vedlegg
 • Langangen, A. 2010. Innsjøene på Hadeland. En vurdering av deres nåværende tilstand med spesiell vekt på forekomsten av kransalger. Del 2. Innsjøene i Jevnaker og Lunner kommuner Blyttia 68
 • Langangen,A. 1993. Kransalgene i Nordland. Polarflokken. 17: 491-518