Søk Rødliste Med rammer

ENChara canescens

hårkrans

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Chara canescens
EN
Alger
B2a(i)b(ii)
VU

Artsinformasjon

1

< 1 %

< 1 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 500 km²

Ja

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Chara canescens  har en svært disjunkt utbredelse, noe som klart henger sammen med spredningsmåten. Den spres bl. a. med kvitkinngås og funnene langs norskekysten sammenfaller med dennes trekkruter. Vi tror ikke at mørketallene er så store og vi setter dem til 2. Grunnen til at mørketallene er lave er at slike områder er godt kjent. Arten forsvinner hvis lokaliteten ødelegges, slik som i Langesund, i Østfold og ved Tvedestrand og Mandal. Chara canescens  er sannsynligvis meget følsom for endringer i voksestedet,. Den tåler variasjon i saltholdigheten, men i langt mindre grad eutrofiering og den er sterkt utsatt ved åpning av poller. Denne rødlistevurderingen er basert på spredt, fragmentert utbredelse, få lokaliteter og at arten har forsvunnet fra mange tidligere lokaliteter. Arten er også funnet i de varme kildene på Svalbard. Her er det en egen form C. canescens  f. spitsbergensis. Kartet har bare med funn etter 1968 og bare funn som er belagt i offentlige botaniske herbarier.

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer
 • Fjæresonesystemer

Naturtyper

 • Marint  > Fjæresone-sjø
  • poll
 • Marint  > Fjord
  • middels ferskvannspåvirket
 • Marint
  • Kil
 • Marint  > uorganisk substrat  > bløtbunn
  • silt- og leirbunn

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i marine miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen (inkl. moloer og havneanlegg)
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Åpning av innløp til poller
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Forurensing  > I vann
  • Næringssalter og organiske næringstoffer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Langangen, A. & T. Grøstad. 2005. To nye funn av kransalgen hårkrans Chara canescens Lois. i Vestfold. Blyttia. 63: 103-106
 • Langangen, A. 1972. Charace-vegetasjonen på Hvaler-øyene. Blyttia. 30: 1-13
 • Langangen, A. 1974. Ecology and distribution of Norwegian charophytes. Norw. J. Bot. 21: 31-52
 • Langangen, A. 1979. Chara canescens reported from Spitsbergen. Phycologia. 18: 436-437
 • Langangen, A. 1993. Some morphological and ecological observations on Chara canescens (Charophyte). Cryptogamie, Algologie. 14: 215-220
 • Langangen, A. 1994. Hårkrans, Chara canescens Lois. en ny kransalge for Nordland. Polarflokken. 18: 227-232
 • Langangen, A. 2000. Charophytes from the warm springs of Svalbard. Polar Research. 19: 143-153
 • Langangen, A. 2007. Kransalger og deres forekomst i Norge Saeculum Forlag 1-76 + vedlegg