Søk Rødliste Med rammer

ENChara braunii

barkløs småkrans borklaus småkrans

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Chara braunii
EN
Alger
B1a(i)b(i,ii)+2a(i)b(i,ii)
VU

Artsinformasjon

1

< 1 %

< 1 %

10 - 50 %

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

Ja

Utbredelsesområde (i) Forekomstareal (ii)

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Chara braunii er en art som trives i forholdsvis næringsrike vannsamlinger, rolige deler av elver eller viker i innsjøer.  Den vokser ofte på leirbunn. Slike lokaliteter er meget spesielle og ikke vanlige i Norge. Sterk eutrofiering, som ikke er uvanlig i slike lokaliteter truer arten. Dette kan sees i gamle lokaliteter på Ringerike, Klepp og deler av Akershus. Her er arten helt utgått. Vi mener at mørketallene er meget lave, ettersom de områdene hvor den kan finnes er godt undersøkt. Truetvurderingen er basert på en reduksjon i antall lokaliteter,  få lokaliteter og et meget begrenset utbredelsesområde. Kartet har bare med funn etter 1968 og bare funn som er belagt i offentlige botaniske herbarier.

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer
 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • Marint  > Fjord
  • sterkt ferskvannspåvirket
 • Ferskvann  > Elveløp  > klart vann
  • mineralnæringsrik roligflytende elv
 • Ferskvann  > Innsjø  > klart vann
  • mineralnæringsrik
  • mineralnæringsfattig
 • Marint  > uorganisk substrat  > bløtbunn
  • sandbunn
  • silt- og leirbunn
 • Ferskvann  > uorganisk substrat  > bløtbunn
  • sandbunn
  • silt- og leirbunn

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i marine miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen (inkl. moloer og havneanlegg)
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Langangen, A. 1974. Ecology and distribution of Norwegian charophytes. Norw. J. Bot. 21: 31-52
 • Langangen, A. 1996. Sjeldne og truete kransalger i Norge. Blyttia. 53: 23-30