Søk Rødliste Med rammer

ENChara baltica

grønnkrans grønkrans

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Chara baltica
EN
Alger
B1a(i,ii)b(i)+2a(i,ii)b(i)
VU

Artsinformasjon

2

< 1 %

< 1 %

< 10 %

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

Ja

≤ 5

Utbredelsesområde (i)

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten var tidligere kjent fra lokaliteter i Østfold og Vest-Agder. Her er eutrofieringen sannsynlig årsak til at arten har gått ut. Det er nå tre kjente lokaliteter med arten, Gilsvannet og Drangsvannet ved Kristiansand og Skyvågen på Smøla. I Gilsvannet er det nokså mye aktivitet så denne lokaliteten må følges opp. Lokaliteten i Lykkedrang (Drangsvannet) ved Kristiansand er en nyoppdagelse av et gammelt funn. Skyvågen synes nokså upåvirket av inngrep, og det er den klart beste lokaliteten med arten i Norge.  Arten har en meget spesiell habitat, og mørketall er derfor lite sannsynlige, og i tilfelle lave. Vi har valgt mørketallet 2. Den spesielle forekomsten som vises på kartet, viser at arten er meget fragmentert. Rødlistevurderingen er basert på begrenset utbredelsesareal, få lokaliteter, fragmentering og en reduksjon i antall lokaliteter. Dessuten er populasjonene sannsynligvis små med unntak av lokaliteten i Skyvågen. Kartet har bare med funn etter 1968 og bare funn som er belagt i offentlige botaniske herbarier.

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer
 • Fjæresonesystemer

Naturtyper

 • Marint  > Fjæresone-sjø
  • poll
 • Marint  > Fjord
  • middels ferskvannspåvirket
 • Marint
  • Kil
 • Marint  > uorganisk substrat  > bløtbunn
  • silt- og leirbunn

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i marine miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen (inkl. moloer og havneanlegg)
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Åpning av innløp til poller
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Gitmark, J. 2006. Den bentiske algevegetasjonen i Drangsvann, en brakkvannslokalitet ved Kristiansand. Masteroppgave, UiO.
 • Langangen, A. & P.A. Åsen. 1996. Kransalgen Chara baltica Bruz. gjenfunnet i Gillsvannet i Kristiansand. Blyttia. 54: 181-184
 • Langangen, A. 1974. Ecology and distribution of Norwegian charophytes. Norw. J. Bot. 21: 31-52
 • Langangen, A. 1996. Sjeldne og truete kransalger i Norge. Blyttia. 53: 23-30
 • Langangen, A. 2007. Brakkvannslokaliteter med kransalger i Norge Blyttia 63: 12-16
 • Langangen, A., Gaarder, G. & J.B. Jordal. 2001. Kransalgen grønnkrans Chara baltica Bruzelius funnet på Smøla i Møre og Romsdal . Blyttia. 59: 101-103