Søk Rødliste Med rammer

NTChara aspera

bustkrans

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Chara aspera
NT
Alger
B2a(i); C1
NT

Artsinformasjon

1

1 - 5 %

< 1 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 500 km²

Ja

C, D og E-kriterier

< 20000 individ og 10 % reduksjon på 10 år/3 generasjoner

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Chara aspera  har en brakkvannsform og en ferskvannsform som er økologisk og morfologisk forskjellige. Brakkvannsformen er bare funnet på to lokalliteter, en på Hvaler (Østfold) og en på Tromøya (Aust-Agder). Ferskvannsformen som vokser i de rene kalksjøene i Sør-Norge er ofte liten og sjelden fertil. Den finnes her også i eutrofe sjøer, som tidligere har vært kransalgesjøer. Ferskvannsformen har hatt en betydelig reduksjon i forekomst på Jæren og i Østfold.  I Nord-Norge finnes formen i elektrolyttrike, kalkrike sjøer i kystnære områder. Disse lokalitetene er påvirket av saltvann og her er fruktifiseringen ofte god. For brakkvannsformen er mørketallene lave, ettersom de fleste brakkvannspoller i Norge er undersøkt. Antall individer i populasjonene er noen tusen. Disse er ganske levedyktige men lokalitetene er sårbare. Ferskvannsformen kan ha mørketall, men de er det meget vanskelig å angi. En rimelig angivelse er mørketallet 1, men det er usikkert. Rødlistevurderingen for arten er gjort på grunnlag av fragmentering, nedgang i forekomst i enkelte områder og dårlig fertilitet hos arten i kalksjøer. I en større undersøkelse på Hadeland i 2007-2008 ble det funnet få lokaliteter med arten, noe som viser at arten kan ha hatt en tilbakegang. Kartet har bare med funn etter 1968 og bare funn som er belagt i offentlige botaniske herbarier.

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer
 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • Marint  > Fjord
  • middels ferskvannspåvirket
  • sterkt ferskvannspåvirket
 • Ferskvann  > Innsjø  > klart vann
  • mineralnæringsrik
  • mineralnæringsfattig
 • Marint  > uorganisk substrat  > bløtbunn
  • sandbunn
  • silt- og leirbunn
 • Ferskvann  > uorganisk substrat  > bløtbunn
  • sandbunn
  • silt- og leirbunn
 • Ferskvann  > organisk substrat  > dødt organisk materiale
  • kransalgegytje

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i marine miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen (inkl. moloer og havneanlegg)
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Åpning av innløp til poller
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Forurensing  > I vann
  • Næringssalter og organiske næringstoffer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • (Uten tittel)
 • (Uten tittel)
 • Langangen, A. 1972. Characé-vegetasjonen på Hvaler-øyene. Blyttia. 30: 1-13
 • Langangen, A. 1974. Ecology and distribution of Norwegian charophytes. Norw. J. Bot. 21: 31-52
 • Langangen, A. 1996. Langklubbvalen - en Chara-sjø på Vega i Nordland. Polarflokken. 20: 163-164
 • Langangen, A. 2007. Brakkvannslokaliteter med kransalger i Norge Blyttia 63: 12-16
 • Langangen, A. 2007. Kransalger og deres forekomst i Norge Saeculum Forlag 1-76 + vedlegg
 • Langangen,A. 1993. Kransalgene i Nordland. Polarflokken. 17: 491-518