Søk Rødliste Med rammer

NTChara aculeolata

piggkrans

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Chara aculeolata
NT
Alger
B2a(i); C1; D1
NT

Artsinformasjon

2

< 1 %

< 1 %

> 90 %

B-kriterie

< 500 km²

Ja

C, D og E-kriterier

< 20000 individ og 10 % reduksjon på 10 år/3 generasjoner

1000 - 2000 reproduserende individ

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Chara aculeolata  er en art som også finnes i mer humusrike kalksjøer og ikke like mye i de rene  kalksjøene.  Arten er ikke vanlig og forekomstene er meget spredt over hele landet, på kalkfjell. Vurderingen av truethet er basert på lite utbredelsesområde, spesielle lokaliteter som humusholdige kalksjøer (Chara strigosa- sjøer)(sjelden type). Mørketallene er lave ettersom de aller fleste slike habitater er kjent. Ellers er det ikke vanlig å finne fertile planter, noe som kan tyde på lav fertilitet. Arten er følsom for eutrofiering, og flere lokaliteter på Hadeland er forringet eller utgått av denne grunn. Kartet har bare med funn etter 1968 og bare funn som er belagt i offentlige botaniske herbarier.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • Ferskvann  > Innsjø
  • humøst vann

Påvirkningsfaktorer

 • Forurensing  > I vann
  • Næringssalter og organiske næringstoffer
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Langangen, A. 1974. Ecology and distribution of Norwegian charophytes. Norw. J. Bot. 21: 31-52
 • Langangen, A. 1996. Kransalgene i Østfold. Natur i Østfold. 15: 49-64
 • Langangen, A. 1996. Sjeldne og truete kransalger i Norge. Blyttia. 53: 23-30
 • Langangen, A. 2007. Kransalger og deres forekomst i Norge Saeculum Forlag 1-76 + vedlegg
 • Langangen,A. 1993. Kransalgene i Nordland. Polarflokken. 17: 491-518