Søk Rødliste Med rammer

DDChaetonema irregulare

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Chaetonema irregulare
DD
Alger
DD

Artsinformasjon

1

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

I Norge er det tre funn av denne arten. Alle som epifytt på rødalgen, Batrachospermum. Det er all grunn til å anta at mørketallene for denne arten er store, og at den derfor ikke er uvanlig. Vi ønsker likevel å vurdere den som rødlisteart, ettersom kunnskapene om den på det nåværende tidspunkt ikke gir noen klar indikasjon på at hvor ofte den forekommer. Lokalitetene den finnes på er på mange måter ganske ulike- fra elektrolyttrike lokaliteter (Siggerud og Korsrudtjern) til mindre elektrolyttrike vann som i Hjellen ved Skien. Det er kanskje heller forekomsten av Batrachospermum  som betemmer utbredelsen enn vannets egenskaper. Dette er noe som bør undersøkes nærmere. Vår vurdering her er basert på de tre funnene, små populasjoner og at det sanbnsynligvis er mørketall. Likevel vil vi på grunn av manglende kunnskaper velge å sette arten i gruppen DD. Arten er ikke observet siden 1993.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • Ferskvann  > Innsjø  > klart vann
  • mineralnæringsrik
  • mineralnæringsfattig
 • Ferskvann  > organisk substrat  > levende ferskvannsplanter
  • alger

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Andre : Mudring gjennfylling i strandsonen, gjødsling
 • Forurensing  > I vann
  • Næringssalter og organiske næringstoffer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Sur nedbør
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • (Uten tittel)
 • Bourrelly, P. 1990. Les algues d'eau douce 572 pp
 • Langangen, A. 1994. Chaetonema irregulare, en ny grønnalge for norsk flora. Blyttia. 52: 13-15
 • Printz, H. 1964. Die Chaetophoralen der Binnengewässer 376pp