Søk Rødliste Med rammer

ENCetorhinus maximus

brugde šuorjá

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Cetorhinus maximus
EN
Fisk
A1ad
NA

Artsinformasjon

33

1 - 5 %

1 - 5 %

Bonn II

CITES II

A-kriterie

70 - 90 %

Direkte observasjoner (a) Reell eller potensiell utnytting av arten (d)

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Fylkesforekomster

Kjent
Antatt
Antatt
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Kjent
Kjent
Kjent
Arten har ikke "etablert reproduserende" bestand hos oss, men > 2 % av global bestand oppholder seg regelmessig i Norge i deler av sin års/livssyklus (gjester)

Kriteriedokumentasjon

$0Lite er kjent om alder og generasjonstid hos brugde, men det er anslått at hanner modner ved ca 12-16 års alder, mens hunner modner ved 16-20 års alder. Det er stor usikkerhet i disse estimatene. Levealder antas å være ca 50 år. Generasjonslengden har med utgangspunkt i disse tallene blitt beregnet til 33 år (Anon. 2008, IUCN 2009).$0$0Så vidt man vet så reproduserer ikke brugda i norske farvann, men en vurdering av den globale utbredelsen tilsier at over 2 % av brugda oppholder seg i norske farvann. Dette, sammen med at norske fiskere har stått for det meste av de globale fangstene, fører til at denne arten bør inkluderes i den norske rødlistevurderingen.$0$0Med utgangspunkt i FAOs fangststatistikk er det beregnet at fangstene er redusert med 82 % siden 1960 (start på tilgjengelig fangststatistikk). Gjennomsnittlige fangster lå på 9700 tonn i peridoen 1960-1980, mot 1700 tonn i perioden 1990-1998 som var siste årene med direkte harpunfangst. Det er nå forbudt å lande brugde i EU-farvann og i Norge (ICES 2009), og det antas at bestandsnedgangen har stoppet.$0

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer

Naturtyper

 • Marint  > Vannmassetyper
  • Atlantisk vann
  • Kystvann
 • Marint  > Marine økoregioner
  • Norskehavet
  • Nordsjøen
  • Skagerrak
 • Marint  > Fjord
  • lite ferskvannspåvirket
 • Marint
  • frie vannmasser

Påvirkningsfaktorer

 • Høsting
  • Regulert jakt, fangst eller fiske
   • Tidspunkt
    • Opphørt (kan inntreffe igjen)
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Uregulert jakt, fangst eller fiske
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Forurensing  > I vann
  • Uorganiske gifter (tungmetaller, arsen, fluor mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Organiske gifter (PAH mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Tilfeldig mortalitet  > Bifangst
  • Fiskerelatert
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Anon. 2008. Status of Basking sharks in Atlantic Canada. Canadian Science Advisory Secretariat, Science Advisory Report 2008/03. Fisheries and Oceans, Canada.
 • ICES 2009. Report of the Joint Meeting between ICES Working Group on Elasmobranch Fishes (WGEF) and ICCAT Shark Subgroup, 22-29 June 2009, Copenhagen, Denmark. ICES CM 2009/ACOM:16 424 pp.
 • IUCN 2009. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2009.2. www.iucnredlist.org Downloaded on 17 December 2009
 • Vollen, Tone: Havforskningsinstituttet