Søk Rødliste Med rammer

ENCeraceomyces subapiculatus

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Ceraceomyces subapiculatus
EN
Sopp
D1

Artsinformasjon

25 - 50 %

Helt ukjent

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

50 - 250 reproduserende individ

Oppsummering

Arten nyoppdaget eller nybeskrevet for landet

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er funnet i urskogsnær kystfuruskog, der den er nedbryter (saprotrof) på grov, godt nedbrutt furulåg. Svært sjelden internasjonalt, i Europa bare kjent fra i Hermundslia i Aure (Møre og Romsdal). Lokaliteten er nylig påvirket av hogst, og nåværende status for forekomsten er usikker. Mørketallsfaktor settes til 25. Det virkelige antallet lokaliteter antas dermed ikke å overstige 25, noe som tilsvarer omtrent 125 genetisk unike mycel (antas å tilsvare 250 individer ifølge IUCN's definisjoner). Det er vanskelig å bedømme evt tilbakegang på bakgrunn av bare ett funn. Rødlistes etter D1 på bakgrunn av liten populasjon.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Flatehogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Fjerning av dødt virke
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Avvirking av spesielle typer trær (gamle, hule, brannskade)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)