Søk Rødliste Med rammer

VUCanephora hirsuta

gressekkspinner grassekkspinnar

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Canephora hirsuta
VU
Sommerfugler
B2a(i)b(iii)
VU

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 2000 km²

Ja

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne sekkspinneren finnes på åpne, tørre lokaliteter der den lever på gress og andre planter. I Norge kjent fra 7 lokaliteter, men det er ingen funn etter 1990. Dette betyr sannsynligvis at arten er i sterk tilbakegang. På den annen side kan arten overses da den er en dagflyger som lever svært kort, og derfor slipper unna samlernes lamper og lysfeller. Arten bør spesifikt ettersøkes på sine gamle lokaliteter. Utbredelsen omfatter kysten rundt Oslofjorden og Sørlandskysten. Dessuten foreligger det et funn fra Ullensvang i Hardanger. Artens habitat er utsatt for både reduksjon og fragmentering, og arten rødlistes i kategorien VU (sårbar).

Hovedhabitat

 • Åker og kunstmarkseng

Naturtyper

 • Åker og kunstmarkseng
  • Åker og kunstmarkseng
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Sjiktning
    • åpen mark med busksjikt
    • åpen mark uten trær eller busker
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete
  • enfrøbladete

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Oppdyrking
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Bengtsson, B.Å., Johansson, R. & Palmqvist, G. 2008. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Käkmalar-säckspinnare. Lepidoptera: Micropterigidae-Psychidae
 • Lepidopteradatabasen