Søk Rødliste Med rammer

NTCalybites phasianipennella

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Calybites phasianipennella
NT
Sommerfugler
B2a((i))b(ii)
LC

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 2000 km²

Ja, trolig

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Dette er en art som i Norge er funnet spredt og enkeltvis innenfor et relativt stort utbredelsesområde. Det eneste fylket der arten er funnet på to steder, er Østfold. Til sammen er arten tatt på 9 lokaliteter på Østlandet og Sørlandet. På grunn av dette er det vanskelig å angi en presis biotop ut fra norske erfaringer. I utlandet oppgis arten først og fremst å være knyttet til våtmark og fuktig skog med slirekne (Polygonum--arter), syre (ulike arter av Rumex) og fredløs som vertsplanter. Våtmark og sump er utsatt for gjenfylling og utbygging. Utbredelsen er fragmentert, og vi mener dette ikke bare skyldes at den er blitt oversett. Vi setter mørketallet til 30, og arten får kategorien NT (nær truet). 

Hovedhabitat

 • Kulturmark

Naturtyper

 • Åker og kunstmarkseng  > Åker og kunstmarkseng
  • åker- og kunstmarkseng-kant
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Sjiktning
    • åpen mark med busksjikt
 • Kulturmark
  • Kulturmarkseng
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat
  • Habitatpåvirkning i limnisk miljø
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Emmet, A.M., Watkinson, I.A. & Wilson, M.R. 1992. Gracillariidae. The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland 2
 • Lepidopteradatabasen