Søk Rødliste Med rammer

VUCaloptilia robustella

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Caloptilia robustella
VU
Sommerfugler
B1a((i))b(iv)+2a((i))b(iv)
VU

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

Ja, trolig

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten lever på eik. Den er sjelden i eikeskog langs Sørlandskysten fra Kristiansand til Arendal. Den er påvist på 6 lokaliteter. Sannsynligvis er det en meget varmekrevende art som er helt på grensen av sitt utbredelsesområde. Den nærstående og langt vanligere arten, Caloptilia alchimiella, som nærmest har identisk biologi, gir en referanse i forhold til robustella's sjeldenhet. Forekomster av arten kan lokalt trues av utbygginger. Vi setter mørketallet til 5. Arten plasseres på rødlista i kategorien VU (sårbar).

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans  > Lauvtrær  > edellauvtrær
    • eik
 • Terrestrisk  > levende vedaktige planter  > bladverk og reproduktive deler
  • eik

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Emmet, A.M., Watkinson, I.A. & Wilson, M.R. 1992. Gracillariidae. The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland 2
 • Lepidopteradatabasen
 • Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Eget forlag. 124