Søk Rødliste Med rammer

NTCaloptilia cuculipennella

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Caloptilia cuculipennella
NT
Sommerfugler
B2b(iii)c(iv)
LC

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 4000 km²

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten lever på ask. Den har en ganske vid utbredelse i Sør-Norge. Imidlertid opptrer den ustabilt, og forsvinner fra steder der den har vært vanlig. Eksempelvis ble den påvist i Østfold på 1980-tallet, men er ikke påvist der etter det. Det samme har vært tilfelle i Vest-Agder, men her dukket den opp igjen i 2000. Den har ikke blitt vanlig igjen i det området. Vi vet ikke noe om årsaken(e) til disse svingningene. Dette kan gjøre at arten er sårbar. Dette innebærer også at forekomstarealet til enhver tid er lavt i forhold til utbredelsesarealet.  En annen faktor som kan slå ut negativt for arten er en virussykdom på vertstreet som gjør at trærne dør. Vi setter mørketallet til 20.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans  > Lauvtrær  > edellauvtrær
    • ask
 • Terrestrisk  > levende vedaktige planter  > bladverk og reproduktive deler
  • ask

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Treslagskifte
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Emmet, A.M., Watkinson, I.A. & Wilson, M.R. 1992. Gracillariidae. The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland 2
 • Lepidopteradatabasen