Søk Rødliste Med rammer

DDCalathella eruciformis

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Calathella eruciformis
DD
Sopp
NE

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Vokser på avbarkete greiner av oftest osp. Kjent fra 3 lokaliteter i Norge (ST: Trondheim, No: Rana). Status og trusselbilde er uklart, men det er åpenbart en sjelden art.

Hovedhabitat

  • Fastmarksskogsmark