Søk Rødliste Med rammer

NTCaenis lactea

sørlig slamdøgnflue

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Caenis lactea
NT
Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
B2b(iii)
VU

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 500 km²

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Fylkesforekomster

Antatt
Kjent
Kjent
Kjent
Antatt
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er registrert med noen få funn på Østlandet i tilknytning til næringsrike innsjøer og kroksjøer.  Lokalitetene, spesielt kroksjøene, er utsatt for gjengroing og gjenfylling.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • sørboreal sone
 • Ferskvann
  • Innsjø
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn  > Eufotisk
  • Bløtbunn
 • Ferskvann
  • organisk substrat

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent