Søk Rødliste Med rammer

DDByblis affinis

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Byblis affinis
DD
Krepsdyr
NE

Artsinformasjon

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Det er bare rapportert noen få funn av arten. Eneste sikre funnsted er ved Trondheimsfjorden. Dette er et eldre funn rapportert av G.O. Sars. Nyere funn bør etterkontrolleres.

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer