Søk Rødliste Med rammer

VUBucculatrix ratisbonensis

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Bucculatrix ratisbonensis
VU
Sommerfugler
B1a((i))b(iii)
VU

Artsinformasjon

1 - 5 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 5000 km²

Ja, trolig

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten lever på markmalurt og finnes derfor på tørrenger og tørrbakker. I Norge finnes arten rundt Oslofjorden og er i tillegg funnet én gang i Eidskog, Hedmark. Arealene rundt Oslofjorden er under sterkt press, og det fører til at artens leveområder reduseres og fragmenteres. Den er kjent fra 15 lokaliteter, og vi fastsetter mørketallet til 15. Det fører til at arten plasseres i kategorien VU (sårbar).

Hovedhabitat

 • Åker og kunstmarkseng

Naturtyper

 • Åker og kunstmarkseng
  • Åker og kunstmarkseng
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktetetthet
    • åpen mark med enkelttrær
    • åpen mark uten trær
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Lepidopteradatabasen
 • Svensson, I. 1971. Scandinavian Bucculatrix Z. (Lep. Bucculatricidae). Entomologica scandinavica 2: 99-109