Søk Rødliste Med rammer

ENBucculatrix maritima

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Bucculatrix maritima
EN
Sommerfugler
B1a(i)b(iii)
VU

Artsinformasjon

1 - 5 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 5000 km²

Ja

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten lever på strandstjerne og er utbredt langs Oslofjorden og langs Sørlandskysten til Arendal. Den er påvist på 10 lokaliteter. Habitatet er svært utsatt siden nedbyggingen av strandsonen stadig fortsetter i dette området. Dette fører til reduksjon og fragmentering av artens levesteder. Vi setter mørketallet til 15, og arten plasseres på rødlista i kategorien EN (truet).

Hovedhabitat

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer

Naturtyper

 • Fjæresonesystemer  > Mellomfast eller løs bunn
  • Strandeng og strandsump
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Lepidopteradatabasen
 • Svensson, I. 1971. Scandinavian Bucculatrix Z. (Lep. Bucculatricidae). Entomologica scandinavica 2: 99-109