Søk Rødliste Med rammer

ENBucculatrix albedinella

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Bucculatrix albedinella
EN
Sommerfugler
B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii)
EN

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

Ja

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten lever på alm, og er kjent fra tre lokaliteter i Akershus, en i Vestfold samt Arendal i Aust-Agder. En konkret trussel mot arten er almesyken som fører til reduksjon av habitatet og fragmentering av forekomstene. Vi regner med et mørketall på 15, og arten plasseres i kategorien EN (truet) på rødlista.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans  > Lauvtrær  > edellauvtrær
    • alm
 • Terrestrisk  > levende vedaktige planter  > bladverk og reproduktive deler
  • alm

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Treslagskifte
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Lepidopteradatabasen
 • Svensson, I. 1971. Scandinavian Bucculatrix Z. (Lep. Bucculatricidae). Entomologica scandinavica 2: 99-109