Søk Rødliste Med rammer

NTBrachytron pratense

vårlibelle

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Brachytron pratense
NT
Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
B2b(iii)
NT

Artsinformasjon

3

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 500 km²

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Brachytron pratense finnes her og der i lavlandet rundt Oslofjorden og på Sørlandet. Arten har en flerårig livssyklus og kan derfor være spesielt sårbar for inngrep/pvirkninger. Habitatet er næringsrike småtjern og bukter av større sjøer. Habitatet er utsatt for nedbygging, forurensning, kanalisering og drenering, men tilbakegangen er neppe stor.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • sørboreal sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Klart oseanisk seksjon
 • Ferskvann  > Innsjø
  • klart vann
  • humøst vann
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn  > Eufotisk  > Bløtbunn
  • organisk bunn
 • Ferskvann  > uorganisk substrat
  • bløtbunn
 • Ferskvann  > organisk substrat
  • levende ferskvannsplanter
  • dødt organisk materiale

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Oppdemming/vannstandsregulering/overføring av vassdrag
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Vannløpsendring (flomhindring, kanalisering, utretting, moloer, terskler mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Olsvik, H. & Dolmen, D. 1992. Distribution, habitat, and conservation status of threatened Odonata in Norway. Fauna norv. B. 39: 1-21