Søk Rødliste Med rammer

ENBrachycercus harrisella

horndøgnflue

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Brachycercus harrisella
EN
Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
B2a(ii)b(iii)
EN

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 10 km²

≤ 5

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten foretrekker sakteflytene elver med sand/siltbunn. Det er gjort mange undersøkelser i slike habitat uten at arten er funnet. Den er lett å artsbestemme og mørketallene er derfor små. Den bare påvist på en enkelt lokalitet i nedre del av Glomma (Brittain 1972) og er utsatt for potensielle trusler som forurensning og forbygning/utfylling.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner
  • Boreale og alpine områder
 • Ferskvann
  • Elveløp
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn
  • Eufotisk
 • Ferskvann  > uorganisk substrat  > bløtbunn
  • sandbunn
  • silt- og leirbunn

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Vannløpsendring (flomhindring, kanalisering, utretting, moloer, terskler mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Forurensing  > I vann
  • Næringssalter og organiske næringstoffer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Brittain, J.E. 1972. Brachycercus harrisella Curtis (Ephemeroptera) New to Norway Norsk entomologisk Tidsskrift 19 (2): 171