Søk Rødliste Med rammer

VUBoletina trispinosa

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Boletina trispinosa
VU
Tovinger
B2a(ii)b(iii)
VU

Artsinformasjon

1 - 5 %

< 1 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 500 km²

≤ 10

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Boletina trispinosa er kun kjent fra én lokalitet i Nord-Norge (Folkeparken, Tromsø). Dette er en lokalitet som er utsatt for en del slitasje og annen menneskelig aktivitet. Arten har mest sannsynlig en større utbredelse og mørketall settes til 10. Artens biologi og habitatkrav er lite kjent, men trolig er larven assosiert med vedboende sopp. Boletina trispinosa er en meget sjelden art. Arten rødlistes iht IUCN-kriteriene i kategori VU.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • mellomboreal sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans
    • Lauvtrær
 • Terrestrisk  > ved-livsmedier
  • vedboende sopp
 • Terrestrisk
  • lav og markboende sopp

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning fra stedegne arter
  • Påvirker habitatet (beite tråkk mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk
  • Skogbruk/avvirkning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Gammelmo, Ø. & Søli, G. 2006. Norwegian fungus gnats of the family Mycetophilidae (Diptera, Nematocera). Norw. J. Entomol. 53 (1): 57-69