Søk Rødliste Med rammer

VUBohemannia quadrimaculella

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Bohemannia quadrimaculella
VU
Sommerfugler
B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii)
NT

Artsinformasjon

1 - 5 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

Ja, trolig

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten lever på svartor. Den er kjent fra fire lokaliteter på Agderkysten. Innenfor deler av utbredelsesområdet er det et sterkt utbyggingspress, og habitatet reduseres. Vi setter mørketallet til 5. Dette medfører at arten rødlistes i kategorien VU (sårbar).

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark  > frisk mark  > fuktmark
  • storbregneskog
   • Dominans  > Lauvtrær  > edellauvtrær
    • svartor
 • Terrestrisk  > levende vedaktige planter  > bladverk og reproduktive deler
  • or

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk
  • Skogbruk/avvirkning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang

Referanser

 • Bengtsson, B.Å., Johansson, R. & Palmqvist, G. 2008. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Käkmalar-säckspinnare. Lepidoptera: Micropterigidae-Psychidae
 • Lepidopteradatabasen