Søk Rødliste Med rammer

NTBatia unitella

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Batia unitella
NT
Sommerfugler
B1b(iii)+2b(iii)
NT

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten lever i morken ved av ulike løvtrær. Biotopen er løv- eller blandingsskog. I Norge er arten kjent fra 16 lokaliteter, alle beliggende ved Oslofjorden. Antall funn har vist en stigende tendens i senere år. Samtidig ser vi at artens habitat mange steder nedbygges. Dermed ser vi at to selvmotsigende prosesser skjer samtidig: Arten er i generell ekspansjon, sannsynligvis på grunn av endrede klimaforhold, og samtidig blir de stedene arten kan leve, færre. Mørketallet settes til 5. Arten får kategori NT (nær truet).

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans
    • Lauvtrær
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktetetthet
    • skog med lav tresjiktstetthet
    • åpen mark med svært spredt tresetting
 • Terrestrisk  > ved-livsmedier
  • I bark eller ved
 • Terrestrisk  > ved-livsmedier  > hulhet i ved
  • i edle lauvtre

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Annen påvirkning på habitat
  • Tynning, vedhogst, avvirkning av spesielle type trær (gamle, hule, brannskade)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • 2002 . Oecophoridae. Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland. 4:1
 • Lepidopteradatabasen