Søk Rødliste Med rammer

CRBarbastella barbastellus

bredøre breiøyre

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Barbastella barbastellus
CR
Pattedyr (Norge)
D1
DD

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Bern II

Bonn II

C, D og E-kriterier

50 reproduserende individ

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Under rødlistevurderingen i 2006 var artens status i landet svært usikker; den kunne endog være utdødd. Det forelå da kun fire kjente og sikre funn av enkeltindivider fra perioden 1896-1949 (jf. Isaksen m.fl. 1998, Syvertsen & Isaksen 2007). Funnene var gjort i området fra Oslo til Drammen. Begrenset søk med flaggermusdetektorer i de kjente forekomstområdene på 1990-tallet førte ikke til nye funn, men undersøkelsene hadde ikke et slikt omfang at det ble sannsynliggjort at arten var forsvunnet. I januar 2008 ble den igjen påvist i landet, idet et individ i dvale ble observert og fotodokumentert i Ulfsbakktunnen i Larvik, Vestfold (Flåten og Røed 2007). Et individ (formodentlig det samme) var til stede under to nye besøk samme vinter, seinest 10. februar, men hadde flyttet seg noe. Tunnelen var denne vinteren ikke fysisk stengt for publikum og ble benyttet som trim- eller turvei. I slutten av april, etter at det var sjekket at dyret ikke lenger var til stede på lokaliteten, ble funnet gjort kjent for omverdenen. I respons på dette framkom det opplysninger om at et individ var observert og fotografert på samme lokalitet 17. desember 2006, muligens også allerede 5. mars 2004 (Flåten og Røed 2007). Høsten 2008 ble det installert stengsler med låsbar dør, slik at den ukontrollerte trafikken i tunnelen i dvaleperioden kunne elimineres. Et individ ble igjen påvist i dvale 31. januar 2009 (NZFs flaggermusgruppe, upubl.). Det har vært søkt etter arten i Ulfsbakktunnelens omland om sommeren (med flere teknikker), hittil uten suksess. Vinterforekomsten i Ulfsbakktunnelen er derfor den eneste kjente nåtidige forekomst av arten i Norge.

Arten er i hovedsak stasjonær (Hutterer m.fl. 2005), og den er regnet som Sterkt truet (EN) i Sverige (Gärdenfors 2005). Da arten synes å ha mindre mobilitet enn mange andre flaggermusrarter og er plassert i en høy rødlistekategori i vårt nærmeste naboland, anses en nedgradering av norsk klassifisering som uaktuelt selv om reproduksjonsstatus i Norge er ukjent.

Direktoratet for naturforvaltning arbeider for tiden med en handlingsplan for flaggermus.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark

Påvirkningsfaktorer

 • Menneskelig forstyrrelse
  • Rekreasjon/turisme
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Støy og ferdsel (forstyrrelser i hekketid mm.)
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Avvirking av spesielle typer trær (gamle, hule, brannskade)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Annen påvirkning på habitat
  • Tynning, vedhogst, avvirkning av spesielle type trær (gamle, hule, brannskade)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Flåten, M. & Røed, T. 2007 (utgitt 2008). Bredøreflaggermusa Barbastella barbastellus ikke utdødd likevel! Fauna 60 (3-4): 142-144.
 • Gärdenfors, U. (red.). 2005. Rödlistade arter i Sverige 2005. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
 • Hutterer, R., Ivanova, T., Meyer-Cords, C. & Rodrigues, L. 2005. Bat migrations in Europe. A review of banding data and literature. Naturschutz und Biologische Vielfalt, Heft 28. 162 s.
 • Isaksen, K., Syvertsen, P.O., Kooij, J. van der & Rinden, H. (red.). 1998. Truete pattedyr i Norge: faktaark og forslag til rødliste. Norsk Zoologisk Forening. Rapport 5. 182 s.
 • Syvertsen, P.O. & Isaksen, K. 2007. Sjeldne og potensielt nye flaggermusarter i Norge. Fauna 60 (3-4): 109-119.