Søk Rødliste Med rammer

NT°Balaenoptera musculus

blåhval blåkval alitbossu

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Balaenoptera musculus
NT°
Pattedyr (Norge)
D1
NT

Artsinformasjon

Sterkt truet (EN)

5 - 25 %

1 - 5 %

< 10 %

Bern II

Bonn I

CITES I

C, D og E-kriterier

250 - 1000 reproduserende individ

Fylkesforekomster

Antatt
Antatt
Kjent
Antatt
Antatt
Kjent
Arten har ikke "etablert reproduserende" bestand hos oss, men > 2 % av global bestand oppholder seg regelmessig i Norge i deler av sin års/livssyklus (gjester)

Kriteriedokumentasjon

Det er nå få reproduserende individer (antatt å ligge rundt 250-500 individer) som følge av tidligere fanst, men hovedreduksjonen skjedde for mer enn 100 år siden.  Bestanden er i vekst.

Årsak til endring av kategori

Den norske bestanden er i den nordøstlige delen av artens utbredelse og det finnes et større antall dyr lengre vest og sør.

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer

Naturtyper

 • Marint  > Vannmassetyper
  • Arktisk vann
 • Marint  > Marine økoregioner
  • Norskehavet

Påvirkningsfaktorer

 • Høsting
  • Regulert jakt, fangst eller fiske
   • Tidspunkt
    • Kun historisk
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Perrin, W.F., Würsig, B. & Thewissen, J.G.M (eds.). 2002. Encyclopedia of marine mammals. Academic Press. 1414 s