Søk Rødliste Med rammer

DDBaffinia hesslei

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Baffinia hesslei
DD
Leddormer
NE

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

En nordlig art som er funnet noen få ganger innenfor et begrenset utbredelsesområde i Nord-Norge. Arten er knyttet til skjellsand og kalkalger som er lite undersøkte habitater og kan være vanligere enn funnene tilsier. Det er også rapportert ett funn fra Nordsjøen, men dette bør etterkontrolleres. Det er for lite kunnskap om arten til å vurdere bestanden i norske farvann.

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer

Naturtyper

 • Marine systemer  > Mellomfast  bunn  > eufotisk bunn
  • skjellsandbunn
 • Marine systemer  > Mellomfast  bunn  > afotisk bunn
  • korallgrusbunn
  • skjellsandbunn
 • Marint  > uorganisk substrat
  • biogene karbonatsubstrater fra døde organismer

Referanser

 • Holthe, T. 1986. Polychaeta Terebellomorpha. MIOS. 7: 1-194
 • Oug, E. 2000. An annotated list of polychaetous annelids... Dr thesis, Univ i Tromsø. (VII): 1-62