Søk Rødliste Med rammer

VUBaeospora myriadophylla

vedmyldrehatt

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Baeospora myriadophylla
VU
Sopp
D1
DD

Artsinformasjon

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

250 - 1000 reproduserende individ

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Nedbryter (saprotrof) på ved og strø. 2 funn. Mørketallsfaktor settes til 30. Det virkelige antallet i landet antas dermed ikke å overstige 60,

Rødlistes etter D1 på grunnlag av svært liten populasjon, med totalbestand <1000 ind. Det er vanskelig å bedømme eventuell reduksjon.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Flatehogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm