Søk Rødliste Med rammer

VUAsynarchus thedenii

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Asynarchus thedenii
VU
Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
D2
NT

Artsinformasjon

1

5 - 25 %

5 - 25 %

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er bare kjent fra en lokalitet i Finnmark (Tobias & Tobias 1971). Dette gjør at den vil være utsatt for tilfeldige trusler, f.eks. akutt forurensning, og basert på føre var tilnærming settes kategori til VU etter D2 kriteriet. Vi har ingen kunnskap om nåværende status for bestanden eller habitatet.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • nordboreal sone
 • Ferskvann
  • Innsjø

Påvirkningsfaktorer

 • Forurensing
  • I vann
   • Tidspunkt
    • Kun i fremtiden
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Tobias, W. & Tobias, D. 1971. Köcherfliegen und Steinfliegen einiger Gewässer in Sör Varanger (Nord-Norwegen) (Trichoptera, Plecoptera). Senckenbergiana biologica 52: 227-245.