Søk Rødliste Med rammer

VUAsterosiphon dichotomus

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Asterosiphon dichotomus
VU
Alger
C2b; D2
VU

Artsinformasjon

1

5 - 25 %

Helt ukjent

> 90 %

C, D og E-kriterier

Totalt < 10000 individ, ≥ 10 x fluktasjon

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Asterosiphon dichotomus  har helt spesielle krav til miljø, kalkholdig leiraktig jord med stor aktivitet av beitende dyr. Arten er lett synlig så ytterligere forekomster av den burde vært observert hvis den finnes andre steder. Vi tror derfor at den har en liten utbredelse i Norge og at mørketallene er lave.Vi har valgt et mørketall på 2, noe som også er vurdert ut fra forakomsten eller i Europa. Det er også grunn til å tro at størrelsen på populasjonen variere mye fra år til år. Vi har ingen opplysninger om at arten fortsatt finnes på den ene kjente lokaliteten. Vi mener at arten er truet i Norge på grunn av det meget spesielle habitatkravet. Vi velger derfor å bruke katagorien VU fremfor DD som også kunne vært en mulighet. I løpet av tiden 2004- 2009 er det ikke gjort noen nye observasjoner av denne arten. Det vites ikke om den fortsatt er på lokaliteten. Det er ikke gjort observasjoner av arten siden 1992.

Hovedhabitat

 • Åker og kunstmarkseng

Naturtyper

 • Åker og kunstmarkseng  > Åker og kunstmarkseng
  • fulldyrket åker og kunstmarkseng
  • åker- og kunstmarkseng-kant
   • Tilstand relatert til aktuell bruk på mark/bunn formet av hevd  > Gjengroingstilstand
    • sein gjenvekstsuksesjonsfase
 • Terrestrisk  > finere uorganiske substrater på land  > fuktige substrater
  • leirsubstrater

Påvirkningsfaktorer

 • Forurensing  > Terrestrisk
  • Næringssalter og organiske næringsstoffer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Oppdyrking
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Langangen, A. 1992. Holetjern. Kransalgene som ble borte. Blyttia. 50: 53-57
 • Langangen, A. 1994. Gulgrønnalgen Asterosiphon dichotomus funnet i Norge. Blyttia. 52: 61-66