Søk Rødliste Med rammer

ENArgyresthia spinosella

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Argyresthia spinosella
EN
Sommerfugler
B2a(i)b(iii)
EN

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 500 km²

Ja

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten lever på slåpetorn og er kjent fra 14 lokaliteter ved Oslofjorden og langs Sørlandskysten. Habitatet er kystnære kratt med vertsplanten. Fordi nedbyggingen av strandsonen ikke er stoppet, er artens levesteder der utsatt. Arealer lenger inne på land nedbygges uten særlige restriksjoner. Vi har satt mørketallet til 8. Arten rødlistes i kategorien EN (truet).

Hovedhabitat

 • Åker og kunstmarkseng

Naturtyper

 • Åker og kunstmarkseng  > Åker og kunstmarkseng
  • åker- og kunstmarkseng-kant
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Sjiktning
    • ensjiktet skog med busksjikt
    • åpen mark med busksjikt
 • Terrestrisk  > levende vedaktige planter  > bladverk og reproduktive deler
  • vedvekster i rosefamilien

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Agassiz, D.J.L. 1996. Yponomeutidae. The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland. 3
 • Lepidopteradatabasen
 • Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Eget forlag. 124