Søk Rødliste Med rammer

NTArgyresthia ivella

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Argyresthia ivella
NT
Sommerfugler
B2a((i))b(ii,iii)
LC

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 2000 km²

Ja, trolig

Kvalitet og/eller areal av artens habitat (iii)

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne sommerfuglen er utbredt langs Sørlandskysten og i fjordstrøk på Vestlandet. Vertsplanten er eple. Sommerfuglen lever på villeple og i frukthager der trærne ikke sprøytes. På grunn av fjerning av gamle frukttrær og sprøyting reduseres habitatet. Arten får kategori NT (nær truet).

Hovedhabitat

 • Åker og kunstmarkseng

Naturtyper

 • Åker og kunstmarkseng  > Åker og kunstmarkseng
  • åker- og kunstmarkseng-kant
   • Dominans  > Lauvtrær
    • edellauvtrær
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Sjiktning
    • ensjiktet skog med busksjikt
 • Terrestrisk  > levende vedaktige planter  > bladverk og reproduktive deler
  • hassel
  • vedvekster i rosefamilien

Påvirkningsfaktorer

 • Forurensing  > Terrestrisk
  • Biocider
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Agassiz, D.J.L. 1996. Yponomeutidae. The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland. 3
 • Lepidopteradatabasen